1. Toepassingsgebied:

Deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op al onze prestaties en sluiten alle andere voorwaarden uit. Elke afwijking dient schriftelijk en van tevoren door ons bevestigd te worden.

Elke clausule die niet in overeenstemming of die in contradictie is met onze algemene voorwaarden, en die van toepassing is op bestelbonnen, lastenboeken of eender welk ander document,kan ons niet ten laste gelegd worden tenzij hierover op voorhand door ons doelbewust een schriftelijk akkoord werd ondertekend.

2. Vennootschapsgegevens:

Bouw-Elektro BVBA

Met als maatschappelijke zetel:

De Schrans 9,  2235 Houtvenne 

Belgiê

info@bouw-elektro.be

BTW-nummer: BE 0639 991 746

3. Website:

De website van Bouw-Elektro.be is toegankelijk via www.Bouw-Elektro.be en omvat eveneens de subdomein van deze domein.

De externe links van bedrijven/of particulieren die op deze sites geplaatst zijn, worden enkel ter informatie meegegeven, en verbinden Bouw-Elektro.be op geen enkele wijze met de betrokken eigenaars van deze links.

4. Registratie en bezoeken op Bouw-Elektro.be:

Van geregistreerde gebruikers worden een aantal gegevens op de server van Bouw-Elektro.be bewaard (o.a. naam,voornaam, e-mailadres, adres, IP-adressen van waaruit de registratie en bezoekengebeuren, bestelhistoriek, enz.).

Deze persoonlijke gegevens dienen enkel voor intern gebruik, en worden in geen enkel geval doorgegeven of door verkocht aan derde partijen (uitzondering hierop is in geval van opeising door de bevoegde overheidsdiensten). Ze zullen evenmin aangewend worden voor het voeren van publicitaire campagnes. Het verzenden van een nieuwsbrief gebeurt enkel indien een gebruiker van Bouw-Elektro.be daar uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven. U kan te allen tijde uw inschrijving op de nieuwsbrief annuleren, door middel van een brief te sturen aan Bouw-Elektro bvba; adres zie 2.  of via email aan info@bouw-Elektro.be

Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens consulteren en wijzigen via de link ?Mijn account?die verschijnt in het hoofdmenu bij het inloggen op de site van Bouw-Elektro.be

Wanneer u uw gegevens permanent wil laten wissen, kan u dit schriftelijk aanvragen, door middel vaneen brief te sturen aan  Bouw-Elektro bvba; adres zie 2.

 of via email aan info@bouw-Elektro.be

Al uw persoonlijke gegevens in onze actieve databases worden op dat moment gewist, en niet verder gebruikt.Het is echter technisch niet mogelijk om eventuele bestaande records in inactieve databases (bvb. in geval van een backup op CD-rom van onze bestanden)te wissen.

Het e-mailadres van al dan niet geregistreerde bezoekers en gebruikers van Bouw-Elektro.be, die aangegeven hebben onze nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt bewaard in een speciale database, om te vermijden dat deze voornoemde bezoekers en gebruikers in de toekomst van Bouw-Elektro.be ongewenste email ontvangen.

5. Nieuwsbriefen campagnes:

Wanneer u aangegeven hebt om de nieuwsbrief te ontvangen, zal u regelmatig informatie over producten en diensten, en eventuele acties op Bouw-Elektro.be ontvangen. Indien u deze informatie niet verder wenst te ontvangen, kan u dit schriftelijk laten weten aan Bouw-Elektro.be volgens de procedure beschreven onder punt 4.Registratie en bezoeken op Bouw-Elektro.be

6. Informatie op de site:

Alle informatie op de site van Bouw-Elektro.be wordt te goeder trouw gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in deze informatie.

Niettemin doen wij ons uiterste best om de inhoud van webpagina’s, productfiches e.d. correct weer te geven.

Afbeeldingen bij de producten worden gegeven ter illustratie, maar kunnen mogelijk afwijken van de reële situatie. We behouden ons het recht voor om andere, evenwaardige producten te leveren dan diegene aangeboden op de website (dit bv. in het geval van uitputting van de voorraad enz.).

Reviews en commentaren die door de bezoekers en gebruikers van de site Bouw-Elektro.be worden gepost, dienen objectief en van niet kwetsende aard voor personen en/of bedrijven te zijn. 

Bouw-Elektro.be kan zonder voorafgaande toestemming van de schrijver, de inhoud van een review of commentaar van een gebruiker en/of bezoeker van de site geheel of gedeeltelijk verwijderen van de site.

7. Prijzen:

Alle prijzen die op de site van Bouw-Elektro.be worden meegedeeld, zijn in Euro en inclusief btw en eventuele taksen. De kortingen in procenten worden ter informatie naast de prijzen meegedeeld, en werden naar de bovenliggende eenheid afgerond.

De totaalprijs van uw bestelling wordt u steeds via email toegezonden onder de vorm van een orderbevestiging.

De prijzen op de website van Bouw-Elektro.be en in de orderbevestiging zijn bindend voor beide partijen,tenzij in geval van gebeurlijke vergissingen in de prijsvermelding, of in geval van onverwachte of niet meegedeelde prijsstijgingen bij onze fabrikanten of leveranciers. We streven er in ieder geval naar om de prijsvermelding correct te laten verlopen.

8. Bestellingen verkoopsovereenkomst:

Elke bezoeker van Bouw-Elektro.be kan een bestelling plaatsen. Voor het plaatsen van een bestelling dient u niet geregistreerd te zijn op de site, maar wordt u bij het uitchecken wel gevraagd om een aantal belangrijke gegevens in te vullen (o.a. naam, leveringsadres, e-mailadres, enz.).

Wanneer u een bestelling heeft geplaatst, wordt er een automatisch e-mail bericht gezonden naar het e-mailadres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Dit e-mailbericht geeft u de zekerheid dat wij uw bestelling goed hebben ontvangen.

Vanaf de verzendingsdatum van deze mail, heeft u 14 opeenvolgende dagen de tijd om uw betaling via overschrijving uit te voeren op het rekeningnummer dat vermeld staat in uw orderbevestiging. Indien wij na deze termijn geen betaling hebben ontvangen,wordt uw bestelling automatisch geannuleerd door Bouw-Elektro.be

Vanaf het ogenblik dat wij uw betaling binnen de vastgestelde termijn ontvangen, gaat de overeenkomst tussen Bouw-Elektro.be en de klant in, en betekent dit dat u akkoord gaat met de inhoud van en de prijszetting in de orderbevestiging. Op dat moment is het annuleren van de bestelling niet meer mogelijk, tenzij mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 15% van de waarde van de bestelde goederen, kortingen niet meegerekend. Bouw-Elektro.be kan om redenen van overmacht, eenzijdig de verkoopsovereenkomst verbreken. In dit geval wordt tussen de beide partijen (koper en verkoper) getracht naar een minnelijke schikking.

9. Leveringstermijn

Wij streven er naar om onze producten zo snel mogelijk naar onze klanten te versturen. In principe worden courante artikelen binnen de twee werkdagen verstuurd. De leveringstermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten, en van andere factoren die deze levering kunnen beïnvloeden en waarop Bouw-Elektro.be geen vat heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overmacht en meer bepaald in het geval van ongevallen, oorlog, onrust, stakingen of versperringen die de bouwsector in het algemeen of in het bijzonder beïnvloeden, ernstig tekort aan mankracht of grondstoffen, overstroming, incidenten overkomen aan het materieel en in het geval van failliet of bankroet van een leverancier of onderaannemer.

Het overschrijden van een overeengekomen levertermijn is in geen geval een reden voor het verbreken vaneen verkoopsovereenkomst door de klant.

10. Levering

Levering van de goederen gebeurt op een vooraf afgesproken tijdstip en plaats, tenzij de goederen met de post of een koerierbedrijf worden verstuurd.

De levering is voorzien tot op het gelijkvloers. De klant dient ervoor te zorgen dat de plaats van levering gemakkelijk bereikbaar is.

De levering omhelst enkel het afleveren van de goederen, en niet de installatie of ingebruikname.

Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering, kan het product opnieuw aangeboden worden, maar dient de klant de transportkosten voor de tweede levering eveneens te vergoeden.

11. Bedenktijd

Na levering van de goederen, heeft u conform de wettelijke bepalingen, recht op veertien kalenderdagen bedenktijd.Binnen deze termijn nemen wij het aangekochte product terug,zonder betaling van een boete,zonder opgave van motief en waarbij de verzendingskosten voor uw rekening zijn.

U dient ons schriftelijk (via e-mail of door middel van aangetekende brief) op de hoogte te stellen van het feit dat u het artikel wenst terug te geven, zonder dat u hiervoor een motivatie dient te geven. Gelieve bij deze communicatie het rekeningnummer te vermelden waarop de aankoopsom dient teruggestort te worden.

Deze regel is enkel van toepassing indien het product ongebruikt, nog weder verkoopbaar is en ongeschonden en in zijn originele verpakking wordt teruggestuurd, te samen met eventuele bijhorende documenten en accessoires.

Het Europese herroepingsrecht geldt eveneens niet voor BTW-plichtige zakelijke klanten.

Enkel voorraadartikels kunnen worden teruggenomen. Producten die speciaal werden besteld of die op maat werden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij in onderling akkoorden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 15% van de waarde van de goederen, kortingen niet meegerekend. Indien u wenst te weten of een bepaald artikel door ons als courant (voorraad) artikel wordt beschouwd,kunt u ons hiervoor contacteren via mail.

Na ontvangst door Bouw-Elektro.be van het teruggestuurde product, wordt door ons gecontroleerd of aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. In voorkomend geval wordt de aankoopsom exclusief verzendingskosten, binnen de 30 dagen integraal teruggestort op uw rekening. Indien dit niet het geval is dienen de goederen door te klant te worden afgehaald op een nader te bepalen adres. Verzending is mogelijk nabetaling door de klant van de reële verzendingskosten.

12. Garantie:

De garantieperiode is standaard 2 jaar op de verlichtingstoestellen en elektrische materialen
(dus niet op de lampen en batterijen).

Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

Bouw-Elektro.be kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.

Bouw-Elektro.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling,blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.

Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producten.

Alle verzendingen en/of retourzendingen zijn ten koste van de klant.

13. Klachten:

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

Wij nemen iedere klacht of opmerking ter harte en zullen ons uiterste best doen, om u in geval van een gefundeerde klacht of opmerking, tevreden te stellen.